Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Kościuka

Kościuk’24

Drodzy Mieszkańcy Krasnegostawu,

Jako kandydat na Burmistrza Krasnegostawu w najbliższych latach pragnę kontynuować działania, które pozwolą Naszemu Miastu stać się miejscem przyjaznym Mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom. Jestem przekonany, że tylko cele, wybrane w drodze dialogu, realizowane z udziałem różnych środowisk umożliwią dalszy rozwój naszego miasta. Dlatego tworząc plan działania na rzecz Krasnegostawu posiłkowałem się kierunkami wytyczonymi w Strategii Rozwoju Miasta Krasnystaw – dokumentu, który powstał dzięki zaangażowaniu wielu grup społecznych i określa przedsięwzięcia bliskie Mieszkańcom, których z uwagą słucham.

W zbliżającej się kadencji swoje działania skoncentruję na trzech wiodących obszarach tj. kreowaniu wysokiej jakości życia, komponowaniu przestrzeni odpowiadającej potrzebom Mieszkańców, przedsiębiorców i turystów a także tworzeniu nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki. 

Kreowanie wysokiej jakości życia rozumiem jako:

 • rozwój infrastruktury społecznej dedykowanej osobom starszym służącej aktywizacji seniorów oraz mobilnej, dziennej opieki;
 • wsparcie w tworzeniu zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnych przeznaczonych dla osób starszych, niesamodzielnych oraz niepełnosprawnych;
 • wdrożenie standardów dostępności zapewniających osobom starszym i z niepełnosprawnościami możliwość korzystania z usług publicznych;
 • dalszy rozwój i unowocześnienie bazy dydaktycznej krasnostawskich szkół podstawowych;
 • wdrożenie nowatorskich projektów edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych dla uczniów krasnostawskich szkół;
 • rozwój oferty placówek oświatowych;
 • rozbudowę Żłobka Miejskiego w Krasnymstawie pozwalającą na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 większej liczbie najmłodszych Mieszkańców miasta; 
 • promowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu, dobroczynności i pomocy charytatywnej na terenie Miasta;
 • stworzenie płaszczyzny współpracy z młodzieżą realizując wspólne działania na rzecz miasta i młodych Mieszkańców Krasnegostawu; 
 • kontynuację działań na rzecz dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zachęcanie do podejmowania aktywności obywatelskiej, wprowadzenie partycypacyjnych mechanizmów zwiększających udział Mieszkańców w kształtowaniu polityki rozwoju lokalnego.

Moim zdaniem komponowanie przestrzeni odpowiadającej potrzebom Mieszkańców, przedsiębiorców i turystów polega na:

 • zwiększeniu atrakcyjności przestrzeni publicznej poprzez rozwój estetyki miejskiej, rewitalizację Zaułka Nadrzecznego oraz tworzenie terenów zielonych w innych częściach miasta;
 • rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej: budowie nowej przeprawy mostowej na rzece Wieprz wraz z drogami dojazdowymi, modernizacji nawierzchni istniejących dróg miejskich i ich rozbudowie;
 • utworzeniu transportu publicznego;
 • rozwoju infrastruktury wypoczynkowej i sportowej w mieście: remoncie basenu, rozbudowie hali sportów sztuk walki, modernizacji placów zabaw przy krasnostawskich przedszkolach;
 • utworzeniu stacji do ładowania samochodów elektrycznych;
 • kontynuowaniu działań mających na celu wsparcie Mieszkańców w zakresie wymiany źródeł energii na ekologiczne, z wykorzystaniem OZE; 
 • zwiększeniu dostępności miejsc parkingowych;
 • rozwojowi sieci szlaków turystycznych pieszo-rowerowych;
 • rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, poprawie jakości wody dostarczanej Mieszkańcom Krasnegostawu;
 • modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poprawiającej efektywność systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 
 • kompleksowej rewitalizacji społeczno-gospodarczej terenów zdegradowanych znajdujących się w granicach miasta;
 • zwiększeniu różnorodności i jakości oferty turystycznej w Krasnymstawie;
 • podjęciu działań z zakresu małej retencji oraz ochrony przeciwpowodziowej;
 • rozwoju infrastruktury bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodników, przejść dla pieszych itp.;
 • rozwoju systemu monitoringu miejskiego.

Tworzenie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki w mojej opinii wiąże się z:

 • udostępnieniem centrum miasta do rozwoju społecznego i usług czasu wolnego, w tym z przeprowadzeniem remontu Ratusza Miejskiego i przeznaczenie go m.in. na działalność organizacji senioralnych i ngo;
 • zwiększeniem standardów obsługi inwestora, promocją oferty inwestycyjnej miasta;
 • organizacją przedsięwzięć dostarczających odpowiednich impulsów do trwałego rozwoju gospodarczego i tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy;
 • tworzeniem odpowiednich warunków inwestycyjnych, w tym dla inwestorów z branży przetwórstwa rolno-spożywczego;
 • zwiększeniem dostępności terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów, rozwojem stref aktywności gospodarczej w mieście;
 • rozwijaniem oferty wydarzeń wykorzystujących unikalne zasoby miasta m.in. marki Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie”.
 • wzmocnieniem działań na rzecz promocji Miasta Krasnystaw, utworzeniem profesjonalnego Punktu Informacji Turystycznej. 

Z poważaniem,

Robert Kościuk

Dumny z Krasnegostawu

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami wyborczymi. Zachęcamy do dialogu, współpracy i aktywnego udziału w życiu naszej społeczności. Wierzymy, że razem możemy kontynuować pozytywne zmiany i wspólnie budować przyszłość Krasnegostawu.

Zapraszamy na nasze spotkania z mieszkańcami, gdzie będziemy mogli wspólnie dyskutować o planach i wizjach na przyszłość naszego miasta. Szczegóły spotkań zostaną podane wkrótce.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Kościuka

Udostępnij

Uważasz, że warto o czymś napisać?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, uwagi lub sugestie, prosimy o kontakt. Jesteśmy otwarci na wszelkie informacje zwrotne i gotowi odpowiedzieć na każdą z nich.