Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Kościuka

Kościuk’24

MAPA Inwestycji

Lata 2019-2024 to dla Krasnegostawu kadencja historycznych inwestycji.

Przedstawiamy mapę inwestycji, dzięki której mogą Państwo zapoznać się z wieloma zrealizowanymi jak i rozpoczętymi projektami w naszym mieście. Tak liczne i wszechstronne inwestycje były możliwe tylko dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Krasnystaw w kadencji Roberta Kościuka pozyskał blisko 200 MLN zł środków zewnętrznych na inwestycje.
Jest to historyczny rekord dla jednej kadencji!

Zadania z zakresu infrastruktury i środowiska


Zadania z infrastruktury i środowiska obejmują szeroki zakres działań mających na celu rozwój, utrzymanie oraz ochronę systemów technologicznych i ekosystemów naturalnych, wspierając równocześnie zrównoważony rozwój regionu.

 

Budowa nowego mostu na rzece Wieprz

Niedługo rozpocznie się budowa nowego mostu na rzece Wieprz, przy wsparciu pozyskanego finansowania w wysokości 40 milionów złotych na budowę mostu i dróg dojazdowych. Nowy most został zaprojektowany w celu odciążenia istniejącego mostu, którego konstrukcja uległa uszkodzeniom podczas podniesienia poziomu wody w rzece. Ponadto, nowa infrastruktura ma znacząco poprawić płynność ruchu, szczególnie w godzinach szczytu, kiedy natężenie ruchu jest szczególnie duże. Ten projekt stanowi istotny krok w usprawnianiu infrastruktury drogowej i przyczyni się do poprawy mobilności w tej części miasta.

Rondo na Drodze Krajowej nr 17

Zakończono budowę ronda na drodze krajowej nr 17, stanowiącego strategiczne skrzyżowanie dróg między trasą prowadzącą do Zamościa a drogą do Chełma. Nowoczesna architektura tego ronda znacznie usprawnia ruch pojazdów i podnosi poziom bezpieczeństwa.

Projekt 140 nowych mieszkań

W ramach projektu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych – SIM Lubelskie, miasto otrzymało 8 MLN zł na poczet budowy 140 nowych mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu, dla mieszkańców Krasnegostawu.

Nowy budynek TBS Krasnystaw

Towarzystwo Budownictwa Społecznego zakończyło odbudowę historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki. Koszty inwestycji wyniosły w sumie około 10 milionów złotych.

Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów do wymagań dla RIPOK

Zakończono inwestycję pod nazwą „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów do wymagań dla RIPOK” w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych “KRAS-EKO” Sp. z o.o.

W ramach projektu zrealizowano budowę układu zasilania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), modernizację zasilania, a także wdrożono budowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacji do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

Zakończenie tego przedsięwzięcia stanowi istotny krok w rozwoju Krasnegostawu i całego regionu, podkreślając zaangażowanie w unowocześnianie i zrównoważone zarządzanie odpadami na szczeblu lokalnym.

 

Budowa osadnika przy ul. Sikorskiego

Zakończyła się budowa osadnika, istotnego elementu infrastruktury sanitarnej, mającego na celu efektywną obróbkę ścieków. Ten projekt ma kluczowe znaczenie dla poprawy warunków sanitarnych, zwiększenia ochrony środowiska oraz podniesienia standardów gospodarki wodno-ściekowej na tym obszarze.

36 kilometrów rozbudowanej sieci kanalizacyjnej

Rozbudowana sieć kanalizacyjna o długości 36 kilometrów na terenie Krasnegostawu stanowi znaczący postęp w infrastrukturze miejskiej, umożliwiając skuteczne gospodarowanie odpadami ściekowymi. Ta inwestycja pozytywnie wpływa na higienę środowiska, podnosząc jakość życia mieszkańców i wspierając zrównoważony rozwój miasta.

Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii

Przeprowadzone dofinansowanie pozwoliło mieszkańcom skorzystać z 320 zestawów kolektorów słonecznych oraz 360 zestawów paneli fotowoltaicznych, co stanowi znaczący krok w kierunku zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ta inwestycja nie tylko przyczyniła się do obniżenia kosztów energetycznych dla gospodarstw domowych, ale także wspiera zrównoważony rozwój oraz redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Ekologiczne piece grzewcze w budynkach samorządowych

W budynkach znajdujących się w zasobach Urzędu Miasta przeprowadzono wymianę kotłowni na nowoczesne, energooszczędne systemy, co przyniosło korzyści dla środowiska oraz poprawiło efektywność energetyczną tych obiektów. Ta inicjatywa jest krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju, zmniejszając emisję gazów cieplarnianych i wspierając lokalne dążenia do ochrony środowiska.

Remont ulicy Granicznej

We współpracy z Samorządem Powiatu, przeprowadzony został długooczekiwany remont ulicy Granicznej, obejmujący nie tylko nawierzchnię drogową, ale także budowę nowego chodnika i oświetlenia. Ta inwestycja przyczyniła się do znaczącej poprawy infrastruktury tej ulicy, zwiększając komfort użytkowania dla pieszych i uczestników ruchu drogowego.

Rozbudowa ulicy Jagiellończyka

Zakończona rozbudowa ulicy Jagiellończyka obejmuje nowy, dodatkowo oświetlony odcinek drogi na tej ulicy. Ten fragment drogi stanowi istotny wkład w rozwój infrastruktury miejskiej, zapewniając lepsze warunki dla ruchu drogowego oraz podnosząc jakość życia mieszkańców tej części miasta.

Remont ulicy Bławatnej

Zakończono remont ulicy Bławatnej, który obejmował odnowienie nawierzchni i modernizację infrastruktury drogowej, podnosząc znacząco jakość tej trasy. Ukończona inwestycja przyczynia się do poprawy komfortu dla mieszkańców oraz sprzyja bezpiecznemu i efektywnemu funkcjonowaniu ruchu drogowego na tym obszarze.

Remont ulicy Łukasińskiego

Przeprowadzony remont ulicy Łukasińskiego w Krasnymstawie znacząco poprawił dostępność regionu, podnosząc mobilność mieszkańców oraz ułatwiając przemieszczanie się. Ta inwestycja wpisuje się w strategię rozwoju infrastruktury miejskiej, wspierając rozwój lokalnej społeczności i stymulując gospodarczą aktywność w danym obszarze.

Remont ulicy Szymonowicza

Zakończono remont ulicy Szymonowicza, obejmujący odnowienie nawierzchni i modernizację infrastruktury drogowej, co znacząco poprawiło stan tej trasy i warunki ruchu dla użytkowników. Ukończona inwestycja stanowi ważny wkład w utrzymanie wysokich standardów miejskich dróg oraz przyczynia się do bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania ruchu drogowego w tym miejscu.

Remont ulicy Sienkiewicza

Zakończono remont ulicy Sienkiewicza, w ramach którego wykonano nowe chodniki, co znacząco poprawiło infrastrukturę pieszą w tej części miasta. Ukończona inwestycja wpłynęła korzystnie na estetykę ulicy oraz zapewniła mieszkańcom bezpieczne i komfortowe warunki do spacerów i przemieszczania się pieszo.

Remont ulicy Bocianiej

Zakończona budowa ulicy Bocianiej to istotny etap w rozbudowie miejskiej infrastruktury, oferując nową arterię komunikacyjną mieszkańcom. Ukończona inwestycja przyczynia się do poprawy dostępności i efektywności ruchu drogowego w tej części miasta, tworząc nowe połączenia i usprawniając codzienną mobilność.

Remont ulicy Porucznika Zręba

Zakończono remont ulicy Porucznika Zręba, co przyniosło odnowioną nawierzchnię i poprawiło ogólny stan infrastruktury drogowej na tym obszarze. Mieszkańcy teraz mogą korzystać z poprawionych warunków ruchu, co wpływa korzystnie na funkcjonalność tej ulicy i codzienne życie społeczności lokalnej.

Remont ulicy Stokowej

Zakończony remont ulicy Stokowej przyniósł odnowioną nawierzchnię i poprawił ogólny stan infrastruktury drogowej, co korzystnie wpłynęło na komfort codziennego użytkowania tej ulicy. Mieszkańcy teraz mogą cieszyć się poprawionymi warunkami ruchu i estetyką ulicy, co znacząco podniosło jakość życia w tej części miasta.

Remont ulicy Słowicza

Zakończono remont ulicy Słowicza, co przyniosło poprawę nawierzchni i podniosło ogólny standard infrastruktury drogowej w tej części miasta. Mieszkańcy teraz mogą korzystać z odnowionej ulicy, co wpływa korzystnie na jakość codziennego życia i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Remont ulicy Kickiego

Zakończył się remont ulicy Kickiego w Krasnymstawie, obejmujący prace modernizacyjne mające na celu poprawę stanu nawierzchni i ogólnej infrastruktury drogowej. Inwestycja ta wpisuje się w działania mające zwiększyć komfort mieszkańców oraz usprawnić ruch drogowy na tym obszarze.

Remont ulicy Kościuszki

Miasto, we współpracy z Samorządem Powiatu, zakończyło remont ulicy Kościuszki, obejmujący nie tylko nawierzchnię drogową, lecz także nowy chodnik i ścieżkę rowerową. Ta kompleksowa inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej oraz stworzenie bardziej przyjaznego środowiska dla pieszych i rowerzystów.

Remont ulicy Makowej

Rozpoczął się remont ulicy Makowej, obejmujący modernizację nawierzchni i infrastruktury, co poprawi jakość komunikacji dla mieszkańców i użytkowników tej lokalizacji. Inwestycja ta ma na celu podniesienie standardów drogowych oraz zwiększenie atrakcyjności tego obszaru miejskiego.

Rozbudowa ulic Rybiej i Kołowrót

Na ulicy Rybiej i Kołowrot trwa rozbudowa, która ma na celu poprawę infrastruktury drogowej i podniesienie komfortu życia mieszkańcom tego obszaru.

Remont ulicy Tokarzewskiego

We współpracy z Samorządem Powiatu, zakończono przebudowę nawierzchni drogi i chodników na ulicy Tokarzewskiego, wprowadzając nowoczesne rozwiązania i poprawiając ogólną infrastrukturę pieszą. Dodatkowo ulica zyskała nowe oświetlenie. Ta inwestycja przyczyniła się do podniesienia standardów bezpieczeństwa oraz estetyki tego obszaru, co korzystnie wpływa na codzienne doświadczenia przechodniów.

Nowe miejsca parkingowe oraz oświetlenie przy ul. Sobieskiego

We współpracy z Samorządem Powiatu, na ulicy Sobieskiego zmodernizowano nawierzchnię, utworzono nowe miejsca parkingowe, jednocześnie wyposażając ulicę w dodatkowe oświetlenie, co znacząco poprawiło infrastrukturę tej części miasta. Ta inicjatywa nie tylko zaspokaja potrzeby związane z brakiem miejsc do parkowania, ale także wspiera bezpieczeństwo dzięki oświetleniu publicznemu na ulicach.

Wyznaczenie nowych miejsc parkingowych w Rynku Miejskim

W ramach dobrej współpracy z Samorządem Powiatu wyznaczono nowe miejsca parkingowe przy Rynku Miejskim, co efektywnie przyczyniło się do niwelowania problemów związanych z brakiem miejsc do parkowania. Ta inicjatywa poprawiła dostępność parkingów dla mieszkańców, przyczyniając się do usprawnienia ruchu drogowego i zwiększenia komfortu korzystania z przestrzeni miejskiej.

I inne…

Zadania z zakresu sportu, rekreacji, turystyki i kultury

Działania z zakresu sportu, rekreacji, turystyki i kultury obejmują szeroki wachlarz inicjatyw mających na celu promowanie aktywnego stylu życia, rozwijanie dziedzictwa kulturowego oraz tworzenie inspirujących przestrzeni rekreacyjnych, wspierając tym samym pełniejszy rozwój społeczny i indywidualny.

Budowa przystani kajakowej na rzece Wieprz

W Krasnymstwie zakończyła się budowa nowoczesnej przystani kajakowej na rzece Wieprz, będącej ważnym etapem rozwijania infrastruktury rekreacyjnej w mieście. Ten projekt przewiduje stworzenie atrakcyjnego miejsca dla miłośników kajakarstwa, promując aktywny tryb życia i wykorzystując urok rzecznych terenów dla społeczności lokalnej.

Odnowiona elewacja kościoła
pw. św. Franciszka Ksawerego 

Miasto współfinansowało oraz złożyło wniosek o dofinansowanie renowacji elewacji i stolarki okiennej zabytkowego kościoła pw. św. Franciszka Ksawerego. Inwestycja ta podkreśla zaangażowanie w ochronę dziedzictwa i wspieranie miejscowej społeczności w dbałości o kulturową tożsamość.

Remont pływalni i budowa hali do sportów walki

Rozpoczął się remont basenu, obejmujący dodanie nowych atrakcji, takich jak basen dla dzieci, nowoczesna sauna, jacuzzi oraz systemy ekonomicznego oczyszczania wody i wymiany powietrza. Jednocześnie w trakcie jest budowa nowej hali do sportów walki, co świadczy o kompleksowym podejściu do modernizacji obiektów MOSIR.

W zmodernizowanym budynku basenu została wygospodarowana dodatkowa przestrzeń, która zwiększy atrakcyjność i funkcjonalność obiektu.

Dla dzieci przewidziano budowę brodzika o wym. 4,5 m. na 3 m. z elementami zabawowymi – dzwonkiem i jeżykiem wodnym.  Głębokość wody w brodziku będzie wynosiła 30 cm, z temperaturą wody 32 C°.

Dodatkowo wykonane zostaną dwie wanny z hydromasażem, czyli popularne jacuzzi, powiększona zostanie również strefa saun (większa sauna sucha i mokra).

Odbudowa amfiteatru

Odbudowa amfiteatru w Krasnymstawie znajduje się obecnie w fazie projektowej, co stanowi kluczowy krok w przywracaniu temu miejscu kulturalnej roli i funkcji. Nowy projekt zapewne przyczyni się do stworzenia nowoczesnej przestrzeni, sprzyjającej różnorodnym wydarzeniom artystycznym i społecznym.

Zakup masztu z projektu “Pod Biało-Czerwoną”

W ramach projektu “Pod Biało-Czerwoną”, zakupiono maszt, który teraz dumnie prezentuje flagi narodowe na rondzie w Krasnymstawie. Ten symboliczny element stanowi wyraz patriotyzmu i wspiera atmosferę narodowej dumy w sercu miasta.

Chmielaki na I miejscu w konkursie na najlepszy produkt turystyczny woj. Lubelskiego

Chmielaki zdobyły I miejsce w konkursie na najlepszy produkt turystyczny województwa lubelskiego w 2022 roku, co potwierdza ich wyjątkową atrakcyjność i innowacyjne podejście do turystyki. To wyjątkowe wyróżnienie podkreśla znaczący wkład Chmielaków w rozwój turystyki regionalnej oraz ich atrakcyjność dla odwiedzających.

Teren rekreacji na błoniach przy ul. Kościuszki

Błonia przy ul. Kościuszki stały się nowym terenem rekreacji, oferując siłownię miejską, malownicze ławeczki oraz przyjazny plac zabaw. Ta przestrzeń stworzona z myślą o mieszkańcach zapewnia atrakcyjne miejsce do aktywnego wypoczynku i relaksu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody.

Teren rekreacji na Przedmieściu Góry

Na Przedmieściu Góry powstał wielofunkcyjny teren rekreacji, obejmujący siłownię miejską, grillowisko, palenisko, otwartą przestrzeń do gier z piłką, plac zabaw oraz dwie altanki. Ta zróżnicowana infrastruktura zapewnia mieszkańcom inspirujące miejsce do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, sprzyjając jednocześnie różnorodnym formom rekreacji i integracji społeczności.

Teren rekreacji przy ul. Kwiatowej

Przy ul. Kwiatowej powstał nowoczesny teren rekreacji, wzbogacony o elementy siłowni miejskiej, przytulną altankę, funkcjonalne grillowisko oraz urokliwe huśtawki. Ta kompleksowa przestrzeń stworzona z myślą o społeczności lokalnej sprzyja aktywnemu wypoczynkowi oraz integracji mieszkańców.

Teren wypoczynku i rekreacji w rejonie ul. Sikorskiego

W rejonie ul. Sikorskiego powstał nowy teren wypoczynku i rekreacji, oferujący mieszkańcom altankę, wygodne ławeczki oraz przyjazne grillowisko. Ta przestrzeń stworzona z myślą o społeczności lokalnej zapewnia atrakcyjne miejsce do relaksu i spotkań na świeżym powietrzu.

Teren rekreacji i siłownia miejska na osiedlu Rońsko

Na osiedlu Rońsko powstał teren rekreacji z wyposażoną elementami siłowni miejskiej, oferując mieszkańcom miejsce do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zainstalowane urządzenia umożliwiają różnorodne ćwiczenia, wspierając zdrowy tryb życia i integrację społeczności osiedlowej.

Strefa rekreacji i integracji przy OSP Zastawie

Stworzono nową strefę rekreacji przy OSP Zastawie, obejmującą elementy siłowni miejskiej, altanę oraz grillowisko. Ta inicjatywa ma na celu nie tylko poprawę kondycji fizycznej społeczności, ale także promowanie integracji i spotkań na świeżym powietrzu.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1

Szkole Podstawowej nr 1 towarzyszy teraz nowoczesny plac zabaw, stworzony z myślą o inspirujących i bezpiecznych aktywnościach dla najmłodszych uczniów. Wyposażony w nowoczesne urządzenia, plac ten promuje rozwój dziecięcych zdolności ruchowych oraz zachęca do kreatywnej zabawy w przyjaznym otoczeniu szkolnym.

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1

Przy Szkole Podstawowej nr 1 zakończono udaną modernizację boiska, dostosowując je do współczesnych standardów i stwarzając atrakcyjne warunki dla aktywności fizycznej uczniów. Nowoczesna infrastruktura boiska stanowi teraz inspirujące miejsce do uprawiania sportu, sprzyjając zdrowemu stylowi życia.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5

Szkole Podstawowej nr 5 towarzyszy teraz nowy plac zabaw, zapewniający dzieciom przestrzeń do aktywności fizycznej i kreatywnej zabawy.

Plac zabaw przy ulicy Szkolnej

Przy ulicy Szkolnej został otwarty nowy plac zabaw, tworząc przyjazne i bezpieczne miejsce rekreacji dla najmłodszych mieszkańców. Wyposażony w kolorowe urządzenia, plac ten stanowi atrakcyjne środowisko sprzyjające zabawie oraz rozwijaniu zdolności ruchowych i społecznych dzieci.

Sprzęt dla klubów sportowych

Lokalne kluby sportowe otrzymały nowy sprzęt i profesjonalne wyposażenie, podnosząc tym samym standardy treningowe i umożliwiając rozwój umiejętności sportowców. Ta inwestycja ma na celu wspieranie lokalnej społeczności sportowej, stymulując rozwój talentów i promując aktywny tryb życia wśród mieszkańców.

Kiermasze świąteczne w Rynku Miejskim

Kiermasze świąteczne realizowane w Rynku Miejskim, dodają nowy, magiczny wymiar do atmosfery miasta, oferując unikalne rękodzieła, tradycyjne smakołyki i atmosferę świątecznego wspólnego spotkania. Wydarzenie to stało się nieodłączną częścią lokalnej społeczności. W ramach organizowanych plenerów reźbiarskich, we współpracy ze Stowarzyszeniem Artystów Kultury “Paleta”, udało się wykonać atrakcyjną Szopkę Bożonarodzeniową, która w okresie świąteczno-noworocznym upiększa rynek. Ponadto dołożono nowe iluminacje świąteczne.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa i polityki społecznej

Bezpieczeństwo i polityka społeczna to obszar obejmujący różnorodne działania mające na celu zapewnienie ochrony przed zagrożeniami oraz utrzymanie stabilności, obejmujące zarówno kwestie zdrowotne, społeczne, jak i cybernetyczne, by sprostać współczesnym wyzwaniom.

Utworzenie Terenowego Punktu Paszportowego

W Krasnymstawie właśnie został otwarty terenowy punkt paszportowy, który zapewni mieszkańcom łatwiejszy dostęp do usług związanych z dokumentami podróży. Nowy punkt umożliwi wydawanie paszportów oraz innych niezbędnych dokumentów potrzebnych do podróży zagranicznych. Ta inicjatywa ma na celu usprawnienie procesu aplikacji o dokumenty podróżne i poprawę dostępności usług administracyjnych dla społeczności lokalnej.

 

Wdrożenie programu Bezpieczny Pieszy

W ramach programu Bezpieczny Pieszy, miejskie szkoły podstawowe zostały wyposażone w nowoczesne narzędzia edukacyjne dotyczące ruchu drogowego, umożliwiające skuteczne przekazywanie istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa na drogach. Dodatkowo, w otoczeniu przejść dla pieszych wprowadzono innowacyjne urządzenia i obiekty, mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na publicznych drogach Krasnegostawu.

Budowa wirtualnej strzelnicy

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie otwarta została wirtualna strzelnica, która stanowi nowoczesne narzędzie szkoleniowe dla uczniów, służb mundurowych i mieszkańców miasta. Projekt ten został zrealizowany dzięki konkursowi Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie”.

Opaski życia dla seniorów

Opaska życia dla seniorów to innowacyjne rozwiązanie, mające na celu zapewnienie starszym osobom poczucia bezpieczeństwa i natychmiastowej pomocy w sytuacjach awaryjnych. Wyposażona w technologię lokalizacyjną i system alarmowy, opaska umożliwia szybkie zlokalizowanie seniora w razie potrzeby, co jest szczególnie istotne w przypadku zaginięcia lub nagłego pogorszenia zdrowia. Opaski są wydawane bezpłatnie na indywidualne zgłoszenie.

Przebudowa budynku OSP Krakowskie Przedmieście

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) Krakowskie Przedmieście przeszedł kompleksowy remont, obejmujący rozbiórkę, modernizację, termomodernizację, wymianę stolarki, oraz instalację nowych systemów wewnętrznych. Dodatkowo, przeprowadzono prace zewnętrzne, w tym wykonano nową elewację, zamontowano słup elektryczny z syreną alarmową oraz przeprowadzono remont placu manewrowego. Te działania znacznie podniosły funkcjonalność, estetykę i gotowość jednostki do szybkiego reagowania w przypadku sytuacji awaryjnych.

Całokształt działań przyczynił się do podniesienia funkcjonalności, efektywności i estetyki budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na Krakowskim Przedmieściu, umożliwiając jednocześnie lepsze warunki pracy dla strażaków oraz zwiększając gotowość jednostki do szybkiego i skutecznego działania w przypadku sytuacji awaryjnych.

Rozbudowa monitoringu miejskiego

Rozbudowa monitoringu miejskiego to istotny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa publicznego poprzez instalację dodatkowych kamer i systemów wizyjnych. Dzięki tej inicjatywie możliwe jest skuteczniejsze monitorowanie obszarów miejskich, co przyczynia się do prewencji przestępczości oraz szybszej reakcji na sytuacje awaryjne.

Zadania z zakresu edukacji

Działania z zakresu edukacji obejmują szeroki wachlarz inicjatyw i programów, mających na celu rozwijanie kompetencji, promowanie równego dostępu do wiedzy oraz tworzenie inspirującego środowiska nauki, aby wspierać rozwój społeczeństwa poprzez zdobywanie i dzielenie się wiedzą.

Komputery dla szkół podstawowych

W ramach inwestycji w edukację, szkoły podstawowe otrzymały nowoczesne komputery, umożliwiające uczniom dostęp do nowych technologii i rozwijanie umiejętności cyfrowych. Ta inicjatywa ma na celu wspieranie procesu nauczania, dostosowywanie szkół do współczesnych standardów edukacyjnych oraz zapewnienie uczniom lepszych możliwości korzystania z zasobów internetowych.

Remont Szkoły Podstawowej nr 1

Zakończono remont Szkoły Podstawowej nr 1, obejmujący m.in. odświeżenie elewacji, instalację systemu monitoringu, wprowadzenie mobilnego miasteczka do nauki przepisów ruchu drogowego, wirtualnej strzelnicy oraz modernizację systemów wentylacyjnych. Wykonano ogród sensoryczny. Te innowacyjne rozwiązania nie tylko nadają budynkowi nowoczesny wygląd, ale także dostosowują go do potrzeb edukacyjnych, poprawiając warunki nauki i zapewniając uczniom interaktywne środowisko do zdobywania wiedzy.

Remont Szkoły Podstawowej nr 5

Zakończono kompleksowy remont Szkoły Podstawowej nr 5, obejmujący modernizację elewacji i klasopracowni, instalację systemu monitoringu oraz utworzenie nowego przedszkola. Dzięki tym działaniom szkoła zyskała nowoczesny i funkcjonalny charakter, dostosowany do współczesnych standardów edukacyjnych i bezpieczeństwa, co korzystnie wpływa na warunki nauki i rozwoju uczniów.

Źródła zdjęć:

  • archwia prywatne
  • krasnystaw.pl