Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Kościuka

Kościuk’24

Program wyborczy

Jasny, zrównoważony program wyborczy to propozycja na dalszy dynamiczny rozwój Krasnegostawu i poprawę życia mieszkańców

PRIORYTETY GOSPODARCZE

Przedsiębiorczość i miejsca pracy

 1. W ramach utworzonego partnerstwa Lubelskiego Okręgu Przetwórstwa Rolno-Spożywczego pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój przetwórstwa owocowo-warzywnego, jak i promowanie takiego przetwórstwa.
 2. Promowanie lokalnego biznesu. 
 3. Działania wspierające przedsiębiorców w celu  tworzenia nowych miejsc pracy. 
 4. Tworzenie dogodnych warunków do inwestowania w nasz lokalny rynek, poprzez zwiększanie potencjału specjalnych stref ekonomicznych.
 5. Rozwój  miejskiego targowiska opartego o zasadę wspierania swoich.

Innowacyjność

 1. Wdrażanie nowoczesnych pomysłów i rozwiązań dotyczących tzw. inteligentnego miasta (smart city), jako idei związanej z wieloma aspektami kierunków rozwoju.
 2. Wdrażanie nowoczesnych pomysłów i rozwiązań dotyczących długofalowej polityki energetycznej i zarządzania miastem.
  Kontynuacja rozwiązań wpływających na obniżanie kosztów zużycia energii poprzez wykorzystanie naturalnych źródeł (instalacje solarne, pompy ciepła, fotowoltaika, itp.).
 3. Partycypowanie mieszkańców w zarządzaniu miastem, poprzez rozwijanie wielopłaszczyznowych systemów koordynacji.
  1.  

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

 1. Strategia rozwoju miasta, spójna ze strategiami gmin, powiatu, województwa i kraju.
 2. W ramach utworzonego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Krasnystaw  współdziałanie z partnerskimi samorządami w celu zwiększenia efektywności przedsięwzięć dotyczących miasta, takich jak utworzenie zbiorowej komunikacji publicznej.  
 3. Zacieśnianie współpracy pomiędzy samorządami, instytucjami, przedsiębiorcami oraz organizacjami  pozarządowymi, które widziałyby możliwość współpracy na rzecz rozwoju całego regionu w ramach Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno Spożywczego (LOPRS).
 4. Przygotowanie dla całego miasta planu zagospodarowania przestrzennego, aby określić warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. 
 5. Ograniczenie biurokracji hamującej rozwój miasta.
 6. Zapewnienie rzetelnej i uczciwej obsługi mieszkańców przez sprawną administrację. Kontynuacja założeń programu „przyjazny urząd”, aby urzędnik kojarzony był, jako: opiekun – doradca – koordynator na rzecz mieszkańców i ich indywidualnych potrzeb.
 7. Rewitalizacja zdegradowanych części miasta.
 8. Organizowanie krasnostawskich targów czy wystaw promujących miasto i powiat, a także produkt lokalny.
 9. Prowadzenie kampanii społecznych promujących oraz zachęcających do inwestowania i odwiedzania miasta.
 10. Odbudowa amfiteatru i rewitalizacja terenu przy Zaułku Nadrzecznym.
 11. Współpraca międzynarodowa i zacieśnianie partnerstwa miast, poprzez  wzajemną wymianę kulturową czy gospodarczą.
 12. Pozyskiwanie środków z UE, przygotowanie dokumentacji oraz zapewnianie wkładu własnego.
 13. Stałe podnoszenie rangi „Chmielaków” oraz dalsza ewaluacja formuły Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów.
 14. Realizacja budowy nowej przeprawy mostowej na rzece Wieprz. 
 15. Dalsza rozbudowa i poprawa istniejącej infrastruktury drogowej w mieście.
 16. Kontynuacja działań na rzecz utworzenia zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
 17. Wspieranie inicjatyw społecznych.
 18. Kontynuacja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta.ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

 1. Promowanie i wspieranie rodzin.
 2. Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.
 3. Wsparcie osób, które ze względu na wiek niepełnosprawność lub chorobę mogą czuć się wykluczane społecznie.
 4. Realizacja podjętych działań na rzecz taniego budownictwa wielorodzinnego.
 5. Pomoc w poprawie warunków bytowych osobom wymagającym wsparcia ze strony  samorządu, które wskutek przewlekłej choroby, ciężkich warunków materialnych czy długotrwałego bezrobocia znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.
 6. Kontynuacja konsultacji społecznych w zakresie wydatkowania części budżetu miasta na wskazane przez mieszkańców zadania o charakterze lokalnym, tzw. Budżetu Obywatelskiego.
 7. Otwarcie Terenowego Punktu Paszportowego w Krasnymstawie.

ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI, KULTURY, REKREACJI, WYPOCZYNKU, TURYSTYKI I SPORTU

 1. Utrzymanie systemu stypendialnego dla najzdolniejszej młodzieży.
 2. Pomoc i wsparcie przy tworzeniu nowych kierunków nauki zawodu zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy.
 3. Wspieranie inicjatyw kulturalno-oświatowych w szczególności dotyczących dzieci i młodzieży.
 4. Wspieranie form oświaty pozaszkolnej, amatorskiego ruchu artystycznego.
 5. Promocja i aktywizacja lokalnych artystów, twórców ludowych, animatorów kultury.
 6. Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych, sportowych oraz edukacyjno-kulturalnych.
 7. Tworzenie nowych miejsc wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców. 
 8. Zagospodarowanie nabrzeża i urządzenie plaży miejskiej nad Wieprzem. 
 9. Modernizacja istniejącej bazy sportowej i tworzenie nowej. Kontynuacja rozwoju i budowy ścieżek rowerowych. 
 10. Wspieranie stowarzyszeń i klubów sportowych w zakresie szkolenia oraz aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży.
 11. Prowadzenie długofalowych działań na rzecz stworzenia zalewu, jako kompleksu turystyczno-rekreacyjnego, w którym mogłaby powstać odpowiednia infrastruktura do wypoczynku.

Główne Filary naszej koncentracji

Zdrowie, bezpieczeństwo i edukacja stanowią trzy filary naszej strategii, które łączą się w kompleksowy plan rozwoju. Poprzez inwestycje w opiekę zdrowotną, środki bezpieczeństwa publicznego oraz rozwój edukacji, dążymy do stworzenia zrównoważonego i dynamicznego środowiska dla mieszkańców.

Zdrowie

Zamierzamy rozbudować i zmodernizować istniejące placówki opieki zdrowotnej, w tym szpital, przychodnie i ośrodki zdrowia, współpracując z państwowymi i prywatnymi podmiotami. Dodatkowo, planuję wprowadzić programy rekrutacyjne i szkoleniowe, przyciągając wykwalifikowany personel medyczny. Ponadto planujemy rozbudować programy profilaktyczne, badania przesiewowe i kampanie edukacyjne w celu poprawy zdrowia mieszkańców.
We współpracy z Lubelskimi uczelniami zamierzamy wprowadzić program Teleporad dla naszych mieszkańców, aby poprawić dostęp do usług zdrowotnych dla mieszkańców. W programie wezmą udział wybitni specjaliści z kraju, jak również lekarze stażyści.

Bezpieczeństwo

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez współpracę służb mundurowych i społeczności lokalnej obejmuje angażowanie policji, straży miejskiej, straży pożarnej oraz mieszkańców w programy społecznościowe i inicjatywy poprawiające bezpieczeństwo w mieście. Realizowane będą stałe działania modernizacyjne, takie jak instalacja monitoringu miejskiego, luster i latarni ulicznych oraz dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych. Dodatkowe oznakowanie na niebezpiecznych skrzyżowaniach oraz progi zwalniające. Wprowadzone zostaną również programy wsparcia dla osób uzależnionych oraz ofiar przestępstw.

Edukacja

W celu rozwoju edukacji w Krasnymstawie, planujemy przeprowadzić modernizację infrastruktury szkolnej, odnawiając sale lekcyjne, laboratoria, biblioteki, sale sportowe oraz zapewniając dostęp do nowoczesnych technologii. Dodatkowo zamierzamy wspierać szkolenia dla nauczycieli, rozwijać programy wczesnej edukacji, promować nauki ścisłe i techniczne, oraz organizować konsultacje społeczne dotyczące planów rozwoju edukacji w mieście.
Rozwiniemy programy wczesnej edukacji, aby zapewnić solidne podstawy edukacyjne dla najmłodszych uczniów.