Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Kościuka

Kościuk’24

Często zadawane pytania

Znajdziesz tu odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Krasnegostawu i naszej działalności.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Zaglądaj tu regularnie po więcej informacji.

Miasto posiada dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę pozwalające na przebudowę budynku ratusza miejskiego. W budynku zaplanowano pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego, salę ślubów, która będzie również pełnić funkcję sali konferencyjnej oraz pomieszczenia biurowe z możliwością zagospodarowania w zależności od potrzeb. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zostanie również wyposażony w windę. Oczekujemy na ogłoszenie naboru, w którym będziemy mogli ubiegać się po pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie tej inwestycji.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) działka, na której usytuowany jest budynek przeznaczona jest pod dworzec PKP - do odległości 40 m od krawędzi ul. Lwowskiej, pozostały teren nie jest objęty mpzp. Zarówno funkcja terenu w mpzp, jak i ustanowione służebności zawarte w akcie notarialnym przy zakupie, powodują ograniczenia co do sposobu jego zagospodarowania.

Od początku kadencji obecnych władz miasta prowadzone były rozmowy z Radą Miasta Krasnystaw, których tematem było wypracowanie wspólnego stanowiska ws  zagospodarowania budynku dworca PKP. Podczas posiedzenia Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2018 r. (udzielając odpowiedzi na pytanie jednego z radnych) Burmistrz Krasnegostawu informował, że rozpoczęły się prace związane z rządowym Programem Kolej Plus, w ramach którego będzie istniała możliwość pozyskania środków na odbudowę i budowę dworców PKP. Utworzenie wjazdu dla autokarów dalekobieżnych pozwoliłoby na utworzenie w tym miejscu centrum komunikacyjnego. Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego podpisały umowę na realizację projektów z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r., w ramach której przewiduje się m.in. modernizację 10 stacji i przystanków, w tym w mieście Krasnystaw. Zgodnie z informacją otrzymaną od spółki PKP PLK w pierwszym kwartale 2024 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla tego zadania.

Obszar byłego dworca PKP znajduje się w korytarzu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego i jest brany pod uwagę
w trasowaniu nowych linii kolejowych przewidzianych do realizacji dla zadania „Budowa linii kolejowych nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski - Bełżec”. Na posiedzeniu Komisji PGKIiF w dniu 19 stycznia 2021 r. w którym uczestniczyli m.in. Z.ca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zastępca Dyrektora Biura Strategii Centrala PKP, Ekspert ds. Relacji z Otoczeniem Inwestycji, Z.ca Dyrektora ds. Inwestycji GDDKiA Oddz. w Lublinie, Koordynator Projektu Mosty Katowice Sp. z o.o. oraz mieszkańcy Krasnegostawu przedstawione zostały założenia dotyczące przebiegu linii kolejowej związanej z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego i wariantami technicznymi. Jeden z wariantów przebiegu inwestycji przedstawianych dotychczas przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. wiązałby się z koniecznością wyburzenia budynku dworca, a także przebudową układu komunikacyjnego w rejonie
ul. Witosa, ul. Rejowieckiej i ul. Lwowskiej, w tym ronda przy dworcu.   

Spółka CPK nie dokonała dotychczas wyboru wariantu inwestorskiego dla projektu budowy linii kolejowych przebiegających przez miasto Krasnystaw. Co więcej, planowana jest aktualizacja Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego, w ramach której zostanie opracowane alternatywne trasowanie linii w powiecie krasnostawskim, w tym w mieście Krasnystaw. Do chwili wydania decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, która określi linie rozgraniczające teren inwestycji nie będzie znane finalne zamierzenie CPK związane z omawianym terenem.

Dlatego też, niezasadne jest ponoszenie nakładów finansowych na modernizację budynku byłego dworca PKP w sytuacji, gdy istnieje prawdopodobieństwo jego całkowitej likwidacji i poprowadzenia na tym terenie inwestycji kolejowej bądź nowego układu komunikacyjnego.