Strona główna » O mnie

O mnie

Robert Kościuk


Robert Kościuk – Burmistrz Miasta Krasnystaw

Urodziłem się w Krasnymstawie, mam 48 lat. Swoje życie związałem z tym miastem. Z Krasnymstawem związane były także losy moich rodziców, dziadków i pradziadków. Pochodzę z rodziny o patriotycznych tradycjach. Z głęboko zakorzenioną miłością do ojczyzny i jej losów. Mój dziadek był uczestnikiem Bitwy Warszawskiej, a w okresie międzywojennym funkcjonariuszem Policji Państwowej na posterunku w Krasnymstawie. Oddanie i poświęcenie w służbie dla miasta i kraju spowodowało, iż stał się jedną z wielu ofiar katyńskich.

Wychowanie w duchu pamięci o losach Polski i wpisywaniu się w nie moich bliskich, rozbudzało we mnie chęć służenia krajowi. Będąc nastolatkiem zafascynowany byłem historią lotnictwa i wojennymi losami polskich pilotów. To sprawiło, że po ukończeniu szkoły podstawowej sam postanowiłem skierować swoją edukację w kierunku dęblińskiej „Szkoły Orląt”. Wiedziony młodzieńczą pasją stałem się absolwentem Liceum Lotniczego im. Żwirki i Wigury w Dęblinie.

Posiadam wyższe wykształcenie – tytuł magistra Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłem Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na WSEI w Lublinie. Podyplomowe Studia z Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji  UMCS w Lublinie, biegle posługuję się j. angielskim.

Po transformacji państwa, na początku lat 90. pracowałem, jak wielu Polaków za granicą. Tamte wyjazdy pozwoliły mi poznać zasady funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, które po powrocie wykorzystałem z powodzeniem w kraju.

Przez ponad dwadzieścia lat prowadziłem działalność gospodarczą – przedsiębiorstwo, w którym skutecznie zarządzałem ludźmi i finansami. Prowadzenie firmy to umiejętność dopasowania się do szybko zmieniających się potrzeb rynku. To przede wszystkim umiejętność podejmowania trafionych decyzji, poprzedzonych wnikliwą analizą czy kalkulacją ponoszonego ryzyka. To wychodzenie naprzeciw ciągłym wyzwaniom

Wraz z żoną Elżbietą tworzymy kochającą rodzinę. Żona jest magistrem socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, posiada również specjalizację w zakresie doradztwa zawodowego. Mamy trzech synów i dwie wnuczki.

Jestem członkiem stowarzyszeń i związków, między innymi zrzeszających rodziny katyńskie, wspierających przedsiębiorczość, jak i wszelką inną działalność na rzecz Krasnegostawu. Chętnie angażuję się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Ze względu na spostrzeganie mnie jako osoby przedsiębiorczej, aktywnej i otwartej na ludzkie sprawy w 2014 r., za namową różnych kręgów społecznych oraz przyjaciół postanowiłem wziąć udział w wyborach samorządowych. W  roku 2015 zostałem powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Krasnegostawu.

Myślę i działam jak przedsiębiorca, a nie jak typowy urzędnik. Nie boję się trudnych wyzwań, one bowiem mnie motywują i inspirują. W sytuacjach, gdy z pozoru wydaje się, iż nie ma już możliwości uzyskania satysfakcjonujących rozwiązań, skupiam się na szukaniu skutecznej metody, pozwalającej dotrzeć do zamierzonego celu.

W trakcie pracy w urzędzie, podejmowałem się wyzwań strategicznych nie tylko dla miasta, ale i regionu. Dla odwrócenia niekorzystnego trendu demograficznego i gospodarczego zgodnie z moim programem wyborczym z roku 2014 zainicjowałem i prowadziłem działania związane z rozszerzeniem specjalnej strefy ekonomicznej o teren Krasnegostawu. W efekcie tych działań, po upływie kilkunastu miesięcy Krasnystaw został wprowadzony do SSE EURO PARK MIELEC. To rezultat wielu spotkań i rozmów na różnych szczeblach władzy – zaangażowania wielu ludzi.

W urzędzie miasta prowadziłem wydziały wymagające dużej odpowiedzialności: Rozwoju i Inwestycji oraz Mienia i Ochrony Środowiska. Do mnie należał nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem spółek miejskich, jak i prowadzonymi inwestycjami.

Przewodniczyłem zainicjowanej przeze mnie Radzie Rozwoju Miasta. Radzie, która stała się lokalnym think tank-iem skupiającym różne środowiska społeczne i zawodowe. Była radą non profit na rzecz długofalowego i zrównoważonego rozwoju – na poziomie samorządu. Podczas spotkań oprócz przedstawiania swych idei, członkowie wskazywali sposoby wdrażania ich pomysłów, opartych na wiedzy i doświadczeniu. Po odwołaniu mnie z funkcji zastępcy burmistrza, zainicjowana przeze mnie koncepcja Rady Rozwoju, służąca mieszkańcom przestała być kontynuowana przez władze miejskie.

Byłem członkiem zespołu planistycznego ds. zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni Wieprza. Inicjowałem i organizowałem spotkania przedstawicieli instytucji związanych z gospodarką wodną oraz władz samorządowych, w celu zaplanowania i utworzenia infrastruktury retencyjnej i przeciwpowodziowej w Krasnymstawie. Wspierałem utworzenie systemu powiadomień masowych – sms. Przewodniczyłem zespołowi do spraw dziedzictwa kulturowego Krasnegostawu, który prowadził konsultacje społeczne, a następnie opiniował zamierzenia  inwestycyjne Miasta.

Moja dobra współpraca i współdziałanie z samorządami przy udziale innych zainteresowanych stron pozwoliła zrealizować odkładane od lat inwestycje. Na uwagę zasługuje remont i przebudowa ul. Sobieskiego i ul. Chmielnej, gdzie na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i energetycznym mieszkańców, wspólnych działań podjęły się władze powiatu, miasta wraz z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej.

Krasnystaw potrzebował i nadal potrzebuje nowych kierunków rozwoju, opartych na przedsiębiorczości, innowacjach i długofalowej polityce społecznej, przestawienia na nowe tory. Potrzebuje impulsów, które tchną ducha, pobudzającego mechanizmy gospodarki. One stanowią bowiem szansę skutecznego zapobieżenia nadzwyczaj wysokiej depopulacji występującej w mieście i powiecie.

Działanie na rzecz rozwoju Krasnegostawu to dla mnie odpowiedzialna misja, w której wykorzystam wiedzę, zdobyte doświadczenia oraz to, czego nauczyłem się w czasie prowadzenia działalności gospodarczej, samorządowej czy politycznej.

Na co dzień dobrze sobie radzę w trudnych sytuacjach wymagających podjęcia właściwych decyzji. Potrafię pracować w zespole oraz nim zarządzać. Jestem osobą kreatywną, konsekwentnie dążącą do stawianych sobie celów.

Posiadam wiele pasji: podróżuję, żegluję, nurkuję, uprawiam sporty, jestem miłośnikiem książki.

Potwierdzeniem moich predyspozycji i kompetencji jest poparcie, jakiego udzieliło mi Prawo i Sprawiedliwość. To niewątpliwie także gwarancja, że moje działania na rzecz rozwoju Krasnegostawu będą miały w przyszłości swoje odzwierciedlenie w powodzeniu strategicznych decyzji.

 

Robert Kościuk

Comments are closed.